ALGEMENE VOORWAARDEN FAASEN NOTARIAAT

Artikel 1.

Faasen Notariaat is een onderneming gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de notariële praktijk te beoefenen. De onderneming is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 70097402. Op alle door of namens Faasen Notariaat te verlenen notariële diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, alsmede op alle rechtsverhoudingen van Faasen Notariaat.

Artikel 2.
Faasen Notariaat is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Faasen Notariaat. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7.404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Faasen Notariaat  zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Faasen Notariaat is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.

Artikel 3.
Bij het inschakelen van derden zal door Faasen Notariaat  zoveel mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever. Faasen Notariaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. Faasen Notariaat is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden.

Artikel 4.
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Faasen Notariaat maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Faasen Notariaat werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Faasen Notariaat van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Faasen Notariaat aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen van alle voornoemde personen.

Artikel 5.
De opdrachtgever, ook in het geval deze optreedt voor en namens een derde (waaronder begrepen een nog op te richten rechtspersoon), zal gehouden zijn tot nakoming van de op hem rustende verplichtingen, waaronder begrepen de voldoening van het honorarium en de verschotten. Indien een opdracht door twee of meer personen wordt verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het honorarium en de verschotten.
De opdrachtgever is voorts gehouden de onkosten, die Faasen Notariaat ter uitvoering van de opdracht moest maken te vergoeden. Faasen Notariaat is bevoegd indien de opdracht langer loopt dan (1) maand tussentijds te declareren en/of een voorschot declaratie te verlangen.

Artikel 6.
Faasen Notariaat zal voor de uitvoering van de aan haar verleende opdracht een gebruikelijk honorarium in rekening brengen, tenzij ander wordt overeengekomen. Indien meer werkzaamheden uitgevoerd worden dan gebruikelijk, zal een hoger honorarium in rekening worden gebracht dan gebruikelijk. Bij het voortijdig beëindigen of intrekken van de opdracht, al dan niet als het gevolg van het niet doorgaan van de beoogde rechtshandeling(en), zal een honorarium in rekening worden gebracht welke in overeenstemming is met de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 7.
Faasen Notariaat is bevoegd openstaande declaraties te verrekenen met gelden welke ten behoeve van de opdrachtgever worden gehouden op de kwaliteitsrekening.
Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever is Faasen Notariaat bevoegd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgehad, zonder daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

Artikel 8.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door Faasen Notariaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Faasen Notariaat komt. Iedere aansprakelijkheid voor directe casu quo gevolgschade is uitgesloten. Faasen Notariaat  voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor niet deugdelijk functioneren van de door het kantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering als bedoeld in dit artikel plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Faasen Notariaat  jegens opdrachtgevers beperkt tot driemaal het door Faasen Notariaat in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

Artikel 9.
De wijze waarop communicatie met en ten behoeve van opdrachtgevers plaatsvindt, waaronder uitdrukkelijk begrepen communicatie via e-mail geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10.
Op grond van de geldende regelgeving is Faasen Notariaat verplicht bij het aanvaarden van een opdracht onder meer de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten en zonder toestemming van en zonder het informeren van de opdrachtgever melding te doen van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten. Door het verstrekken van een opdracht aan Faasen Notariaat bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en, voor zover nodig, de betreffende identiteitsgegevens te verstrekken.

Artikel 11.
Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient Faasen Notariaat  daarvan van binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij geen beroep meer erop kunnen doen, dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.

Artikel 12.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Faasen Notariaat en de voor Faasen Notariaat werkzame personen/ waarnemers in verband met door Faasen Notariaat verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
De Klachten- en Geschillenregeling Notariaat is van toepassing. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl

Artikel 13.
Faasen Notariaat houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
Artikel 14.
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Faasen Notariaat blijft echter bevoegd als eisende partij de opdrachtgever voor de rechter van diens woon- of vestigingsplaats te dagvaarden.

Artikel 15.
Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.